The European Synchrotron Radiation Facility – ESRF